Όροι και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.keypartnersinsurance.com.cy, δεσμεύεστε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χρήση Άδειας

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) της ιστοσελίδας Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd, για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Αυτή είναι χορήγηση άδειας και όχι μεταβίβαση τίτλου. 

Με την άδεια αυτή απαγορεύεται:
• Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
• Να χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).
• Να προσπαθήσετε να αναστρέψετε το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα www.keypartnersinsurance.com.cy.
• Να αφαιρέσετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιοκτησιακές σημειώσεις από τα υλικά.
• Να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο. 
• Να αντιγράψετε τα υλικά σε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιανδήποτε στιγμή από τη Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd . Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθυνών

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας της εταιρείας Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd παρέχονται με βάση τα όσα ισχύουν. Η εταιρεία δεν παρέχει καμιά εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. 

Περαιτέρω, η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπο της ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.

Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd  ή οι αντιπρόσωποι της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, ζημιές για απώλεια δεδομένων ή κερδών ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υλικών στης ιστοσελίδα, έστω και αν έχει επισημανθεί προφορικά ή εγγράφως  το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ζημιών, από τη εταιρεία ή αντιπροσώπους της. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονoούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η εταιρεία Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd  μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο η εταιρεία δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τα υλικά.

Συνδέσεις

Η Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέεται η ιστοσελίδα του και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο σε αυτούς. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται και η επικύρωση του από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Η χρήση του συνδέσμου είναι απόλυτη ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Η Key Partners General Insurance Agents & Sub Agents Ltd μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους υπηρεσίας για την ιστοσελίδα της οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Κυβερνητικός Νόμος

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και υποβάλλονται  στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.