Ευθύνη Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

 

Η Ασφάλιση Director & Officer Liability καλύπτει τους Διευθυντές και τα Ανώτερα Στελέχη καθώς ευθύνονται  ακόμη  και με την προσωπική τους περιουσία έναντι απαιτήσεων τρίτων  (ή και ακόμη  και της ίδιας τους της Εταιρείας) για λάθη ή και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων.Η κάλυψη απευθύνεται στους διευθυντές & τα ανώτερα στελέχη των κατωτέρω Οργανισμών και Επιχειρήσεων:

 • Ιδιωτικού τομέα
 • Δημοσίου τομέα
 • Ημικρατικών Οργανισμών
 • Δημοτικά Συμβούλια
 • Εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο (Κύπρο ή Εξωτερικό)
 • Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
 • Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (Charities)
 • Διεθνών Επιχειρήσεων (με έδρα οπουδήποτε στον κόσμο

Τι παρέχει η ασφαλιστική κάλυψη:

 • Έξοδα / αμοιβές Εξωτερικών Συμβούλων για την διερεύνησης της απαίτησης
 • Έξοδα της Νομικής Υπεράσπισης
 • Εξωδικαστικό Διακανονισμό ή Αποζημίωση Δικαστικών Αποφάσεων

Βασικές καλύψεις και επεκτάσεις: 

 • Παγκόσμια κάλυψη
 • Διασφάλιση στελέχους έναντι αδυναμίας αποζημίωσης από την ίδια την εταιρεία
 • Καταβολή των εξόδων υπεράσπισης  σύμφωνα με την εξέλιξη της υπεράσπισης της απαίτησης
 • Αυτόματη ευρεία κάλυψη νομικών εξόδων με σκοπό την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων απαιτήσεων (έρευνα, ανακρίσεις κλπ)
 • Κάλυψη για τα τωρινά, μελλοντικά αλλά και απερχόμενα στελέχη  
  Απαιτήσεις ενός Ασφαλισμένου έναντι άλλου Ασφαλισμένου
 • Κάλυψη για απαιτήσεις που απορρέουν απο Εργατική Πρακτική
 • Αυτόματη κάλυψη νέων θυγατρικών
 • Επιπλέον όριο κάλυψης για τα μη Εκτελεστικά Στελέχη
 • Ευρύς ορισμός Ασφαλισμένου Προσώπου καθώς και  επέκταση για στελέχη που απασχολούνται σε  συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Outside Directorship)
 • Έξοδα Υπεράσπισης για Απαιτήσεις από περιστατικά ρύπανσης
 • Πρόστιμα & ποινές (εάν είναι ασφαλίσιμα από το νόμο) 

Ευθύνης Προϊόντων

Θεσπίζοντας την "αντικειμενική" και "απεριόριστη" ευθύνη των παραγωγών από τη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων στην αγορά, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο η χώρα μας έχει εναρμονιστεί, στοχεύει στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο "Αστικής Ευθύνης Προϊόντων" προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση απαιτήσεων και την αποζημίωση οποιουδήποτε ζημιωθεί από την χρήση / κατανάλωση των προϊόντων.

 

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Πλεονεκτήματα και Καλύψεις:

 • Κάλυψη αξιώσεων οιουδήποτε χρήστη / καταναλωτή και όχι μόνο του ιδιώτη τελικού καταναλωτή (αναφέρεται ενδεικτικά για παραγωγούς πρώτων υλών ή εξαρτημάτων άλλων τελικών προϊόντων)
 • Κάλυψη εναρμονισμένη με την νομοθεσία οιασδήποτε χώρας στην οποία εξάγονται τα ασφαλιζόμενα προϊόντα, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, και όχι μόνο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Aσφαλιστική κάλυψη, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
 • Υπεράσπιση απαιτήσεων οπουδήποτε τυχόν εγερθεί η απαίτηση (αρμοδιότητα δικαστηρίων)
 • Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων / υλικές ζημίες

Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων.  Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ποσά για:

 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης / ηθικής βλάβης
 • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
 • Διαφυγόντα κέρδη
 • Διάφορα άλλα έξοδα

Ρύπανση Περιβάλλοντος

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με την Οδηγία 2004/35/EC για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το παράδειγμα άλλων ηπείρων, διασφαλίζοντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Η διευρυμένη περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων αποκατάστασης, επανόρθωσης, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημίες τρίτων, αποτελώντας ένα δυνητικά καταστροφικό κίνδυνο για πολλές εταιρίες.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανταποκρίνεται στις ευθύνες των επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ αλλά και στις ευθύνες βάσει του Αστικού Κώδικα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές / περιουσιακές ζημίες Τρίτων από περιστατικά ρύπανσης.

Καλύψεις που μπορούν να προσφερθούν:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα