Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Η KEY PARTNERS General Insurance αποτελεί την καλύτερη επιλογή στην ασφαλιστική αγορά για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.  Από το 2005 οπόταν και εφαρμόστηκε η υποχρεωτική ασφάλιση διαμεσολαβητών, προσφέρει στους επαγγελματίες τους είδους, τα χαμηλότερα ασφάλιστρα με το πιο πλήρες ατομικό συμβόλαιο στην Κυπριακή αγορά.  Η ουσιαστική και αξιόπιστη παρουσία μας στο χώρο ενισχύεται ακόμα πιο πολύ και μέσα από την συνεργασία μας με την KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY.  Ως γνωστό η εν λόγο εταιρεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους Lloyds Cover holder στην Ελλάδα, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην ασφάλιση Επαγγελματικής ευθύνης.

Όρια κάλυψης  Ασφαλισμένο κεφάλαιο
Για κάθε περιστατικό   €1,500,000,00
Συνολικό όριο για κάθε περίοδο ασφάλισης €2,000,000,00
Απαλλαγή για κάθε απαίτηση €1,000,00 - €1,500,00 *

  * Υπάρχει ρήτρα απαλλαγής με βάση την οδηγία της εφόρου

Επιπρόσθετες καλύψεις (συμπεριλαμβάνονται στα ασφάλιστρα)        
Αναδρομική ισχύ 15/01/2005       
Απώλεια εγγράφων - Παραβίαση Εμπιστευτικότητας       
Λίβελος και δυσφήμιση       
Παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας       
Ανεντιμότητα Υπαλλήλων       
Επέκταση περιόδου ειδοποίησης απαίτησης 60 μήνες       
Επέκταση για Agency Managers       

Σε περίπτωση µη δήλωσης ζηµίας κατά τη διάρκεια Ασφάλισης επιστρέφεται µε τη λήξη του Συµβολαίου το 10% των ετήσιων Ασφαλίστρων (No Claim Bonus). Βασική προϋπόθεση η ανανέωση του ασφαλιστηρίου στην εταιρεία µας.

Η κάλυψη προσφέρεαι από τον ανταποκριτή, KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY για λογαριασμό της Lloyd's Insurance Company S.A με δικαιοδοσία δικαστηρίων σε περίπτωση ζημιάς την Κυπριακή Δημοκρατία.  Όλα τα πιο πάνω είναι πληροφοριακά. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ενδεικτικό Ασφάλιστρο για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
Ετήσια Εισοδήματα (Γενικού κλάδου & κλάδου Ζωής)

Εισόδημα Ασφάλιστρο
Πρώτη εγγραφή με μηδέν εισόδημα €130,00
Μέχρι 30 000 €160,00 - €170,00
30 001 – 50 000 €243,00 - €259,00
50 001 – 75 000 €330,00 - €353,00
75 000 και άνω ζητήστε προσφορά  

 

 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 591501.

Λογιστές - Ελεγκτές - Λογιστικά Γραφεία


Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελματίες λογιστές, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων, για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ποιοι ασφαλίζονται:
Ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές, λογιστικά – ελεγκτικά γραφεία / λογιστικές – ελεγκτικές εταιρίες / Συνεταιρισμοί. 


Οι Ασφαλιστικές Καλύψεις Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος:

 • Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας.
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας.
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος / παραβίαση απορρήτου.
 • Απώλεια εγγράφων Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων.
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων.
 • Ενδεικτικοί Λόγοι Αξιώσεων – Απαιτήσεων.
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 • Μη τήρηση των προθεσμιών.
 • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.
 • Μη συμμόρφωση µε λογιστικούς κανονισμούς.
 • Δυσφήμιση.
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Δικηγόροι - Νομικοί Συμβούλοι

Περιγραφή
H ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αφορά την παράβαση καθήκοντος. Καλύπτει κάθε ποσό το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένο να καταβάλει ως αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Βασικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις
 • Μεγάλα όρια ασφάλισης έως €5.000.000 ή και μεγαλύτερα κατόπιν ειδικής συμφωνίας
 • Κάλυψη διεθνών δραστηριοτήτων
 • Εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση
 • Άμεση εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Πως προκύπτει η ευθύνη

 • Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών
 • Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας
 • Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Βασική Κάλυψη
Οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

Ασφαλισμένου
Κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ’ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.
Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου

Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί

Περιγραφή
Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ευθύνης για αστοχία Μελέτης, Επίβλεψη ή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού

Βασικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις
 • Μεγάλα όρια ασφάλισης έως €5.000.000 ή και μεγαλύτερα κατόπιν ειδικής συμφωνίας
 • Εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση
 • Άμεση εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

Πως Προκύπτει η Ευθύνη

 • Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών
 • Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας
 • Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Βασική Κάλυψη

Οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

Ασφαλισμένου
Κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ’ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.
Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου

Πραγματογνώμονες

χχ

Εταιρείες Πιστοποίησης

χχ

Εταιρείες Security

xxx

Άλλα Επαγγέλματα

Περιγραφή
H ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αφορά την παράβαση καθήκοντος. Καλύπτει κάθε ποσό το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένο να καταβάλει ως αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Βασικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις
 • Μεγάλα όρια ασφάλισης έως €5.000.000 ή και μεγαλύτερα κατόπιν ειδικής συμφωνίας
 • Κάλυψη διεθνών δραστηριοτήτων
 • Εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση
 • Άμεση εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Πως προκύπτει η ευθύνη

 • Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών
 • Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας
 • Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Βασική Κάλυψη
Οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

Ασφαλισμένου
Κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ’ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.
Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου